sponsored links

ปชป.ย่อมาจากอะไร

ปชป. ย่อมาจาก พรรคประชาธิปัตย์ ปชป. คือ พรรคประชาธิปัตย์ (Democrat) อันหมายถึง “ประชาชนเป็นผู ...

Read More

ปปส. ย่อมาจากอะไร

ปปส. ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. คือ องค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบา ...

Read More

ปตท ย่อมาจากอะไร

ปตท. ย่อมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ปตท. หรือ PTT (Petroleum Authority of Thailand) คือบริษัทที ...

Read More

ปล. ย่อมาจากอะไร

ป.ล. ย่อมาจาก ปัจฉิมลิขิต ปัจฉิมลิขิต หมายความว่า ปัจฉิม คือ สุดท้าย ลิขิต คือ การเขียน แปลรวมได้ว่ ...

Read More

ปวส. ย่อมาจากอะไร

ปวส. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิการศึกษา ปวส. นั้นคือวุฒิระดับอนุปริญญาชนิดนึง โดยจะใ ...

Read More

ปวช. ย่อมาจากอะไร

ปวช. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.เป็นวุฒิการศึกษาด้านอาชีวะ เป็นการศึกษาที่ต่อมาจากม.3 ใช้เวล ...

Read More

ป.ป.ช. ย่อมาจากอะไร

ป.ป.ช. ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ The National Anti-Corruption Comm ...

Read More

advertisement