sponsored links

นรม. ย่อมาจากอะไร

นรม. ย่อมาจาก นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี คือตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 3 อำนา ...

Read More

น.ช. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

น.ช. ย่อมาจาก นักโทษชาย หรือ นักโทษเด็ดขาดชาย นักโทษชาย คือผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลอันเป็นที่สุดแล ...

Read More

น.สพ. ย่อมาจากอะไร

น.สพ. ย่อมาจาก นายสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ (Veterinarian) คือ คนที่ทำหน้าที่รักษาสัตว์ โดยสัตว์ที่ถูก ...

Read More

นพ. ย่อมาจากอะไร

นพ. ย่อมาจาก นายแพทย์ นายแพทย์ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาคน โดยทำการรักษาตามหลักวิชาการแพทย์ นอกจากกา ...

Read More

น.ม.ส. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

น.ม.ส. ย่อมาจาก พระนามแฝง/นามปากกาของ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส ซึ่งเป็นพระนามเดิมของ ...

Read More

น.สพ. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

น.สพ. ย่อมาจาก นายสัตวแพทย์ น.สพ. หมายถึง นายสัตวแพทย์ คือบุคคลเพศชายที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาต ...

Read More

น.ท. ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

น.ท. ย่อมาจาก นาวาโท หรือ นาวาอากาศโท น.ท. หมายถึง ยศทหารชั้นสัญญาบัตรโดย นาวาโท เป็นยศของทหารเรือ แ ...

Read More

นปช. ย่อมาจากอะไร

นปช. ย่อมาจาก แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ โดย นปช. หรือ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็ ...

Read More

advertisement