ชรบ. ย่อมาจาก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ...

Read More