sponsored links

ขส.ทร. ย่อมาจากอะไร

ขส.ทร. ย่อมาจาก กรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ อยู่ภายใต้ส่วนยุทธบริการ กองทัพเรือ มีหน้าท ...

Read More

ขรก. ย่อมาจากอะไร

ขรก. ย่อมาจาก ข้าราชการ ข้าราชการ คือ ผู้ที่ทำงานให้กับทางราชการ โดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ...

Read More

ขสทบ. ย่อมาจากอะไร

ขส.ทบ. ย่อมาจาก กรมการขนส่งทหารบก ขส.ทบ. คือ หน่วยงานระดับกรมของกองทัพบก ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ...

Read More

ขสมก. ย่อมาจากอะไร

ขสมก. ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อต ...

Read More

advertisement