sponsored links

SOS ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

SOS ย่อมาจาก Save Our Souls หรือ Send Our Succor

SOS หมายถึง สัญญาณขอความช่วยเหลือมีจุดเริ่มต้นมาจากชาวเรือในอดีตที่นิยมอย่างแพร่หลายมาจนถึงในยุคปัจจุบัน SOS เป็นรหัสมอสที่คิดค้นเมื่อปี 1837 โดยซามูเอล มอส ด้วยวิธีการเคาะสัญญาณสั้นยาวสลับกันไป ต่อมาในปี 1909 สหรัฐฯได้มีการบันทึกการใช้รหัส SOS อย่างเป็นทางการโดยทีที.ดี. ฮับเนอร์ ในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อเรือของเขาใบจักรเรือหลุดหายในบริเวณหินโสโครกเดียมอนด์ หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า หลุมศพแห่งแอตแลนติก จากนั้นเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากเรืออาราพาโฮ

Sponsored Links