sponsored links

SLR ย่อมาจากอะไร

SLR ย่อมาจาก Single Lens Reflex

SLR คือ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ โดยที่กล้องถ่ายภาพนั้นใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับทั้งมองภาพและถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพที่ได้เหมือนกับภาพที่ปรากฏในช่องมองทุกประการ กล้องแบบ SLR มักเป็นกล้องที่ใช้กับฟิล์มเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีการใช้น้อยลงมากเนื่องจากมีการเปลี่ยนมาใช้กล้องดิจิตอลกันมากขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยี SLR จึงถูกพัฒนาไปเป็นแบบ DSRL (Digital Single Lens Reflex) ซึ่งมีหลักการทำงานคล้ายกัน เพียงแต่เป็นระบบดิจิตอล ไม่ใช่ระบบฟิล์ม

Sponsored Links