sponsored links

SKU ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

SKU ย่อมาจาก Stock Keeping Unit

SKU  หมายถึง หน่วยวัดที่เล็กที่สุดในระบบสินค้าคงคลัง ชนิดสินค้า รายการสินค้า หรือการจำแนกสินค้าเป็นหน่วย ด้วยวิธีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ เพื่อให้สามารถช่วยแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได้ จึงมีการใช้ระบบ SKU ในการกำหนดรายการสินค้าตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จัดซื้อ จัดส่ง รวมถึงผู้ขายปลีก ช่วยลดปัญหาความสับสนที่เกิดจากการเข้าใจไม่ตรงกัน และช่วยให้มีสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ทราบถึงช่วงเวลาและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกับสินค้าชนิดนั้น ๆ

Sponsored Links