sponsored links

PPM ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

PPM ย่อมาจาก Part Per Million

Part Per Million หมายถึง หนึ่งส่วนในล้านส่วน(1 ใน 1,000,000) เป็นหน่วยที่ใช้ตวงวัดอะไรก็ได้ทั้งนั้น เช่น ถ้าจะชั่งสารเป็นกรัม น้ำก็ชั่งเป็นกรัม หรือถ้าจะตวงปริมาณสารนั้นเป็นมิลิลิตรก็ใช้น้ำหรือของเหลวเป็นหน่วยมิลิลิตรเช่นกัน และ PPM นี้ที่เห็นได้บ่อยๆคือ จะใช้เป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดเพื่อหาค่าความเข้มข้นของมลพิษน้ำ โดย PPM นั้นจะหมายถึงส่วนของปริมาณสารในปริมาณของน้ำล้านส่วน ซึ่งในการจัดการคุณภาพน้ำนั้นจะมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพของน้ำอยู่เสมอ เช่น ในน้ำดื่มมีค่าทองแดง 0.5 ppm. ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่าน้ำดื่มจะต้องมีค่าทองแดงไม่เกิน 1.0 mg./l ก็สามารถทำให้เราทราบได้ว่าน้ำดื่มที่บริโภคอยู่นั้นมีค่าทองแดงเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

Sponsored Links