sponsored links

PO ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

PO ย่อมาจาก Purchase Order

PO หมายถึง ใบสั่งซื้อสินค้า มักจะพบได้ในงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานหรือองค์กร ที่จำเป็นต้องมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในภายหลัง การออกใบ PO นั้นผู้จัดซื้อจะเป็นฝ่ายออกให้กับผู้ขาย เพื่อให้ทราบถึงรายการสินค้าหรือบริการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งก่อนออกใบ PO นั้นจะต้องมีการออกใบ PR ให้กับฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการประเมินราคาที่สามารถหาได้ทุกครั้ง

Sponsored Links