sponsored links

PNG ย่อมาจากอะไร

PNG ย่อมาจาก Portable Network Graphics

PNG คือ รูปแบบไฟล์ภาพที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนรูปแบบไฟล์ GIF ที่เกิดปัญหาด้านสิทธิ์บัตร โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานคล้ายคลึงกันกับ GIF แต่ก็ยังมีความแตกต่างอยู่เช่น PNG ไม่สามารถทำ Animation ได้ แม้ว่าจะสามารถลดขนาดไฟล์ให้เล็กมากกว่า GIF ถึง 25% นอกจากนี้แล้วยังสามารถเลือกเซฟภาพเป็นแบบ 8 Bit (256สี) หรือ 24 Bit (16 ล้านสี) อีกทั้งสามารถทำรูปภาพแบบ Transparent ได้ดีกว่าด้วย ปัจจุบันมาตรฐานของ PNG ได้รับการอนุมัติให้เป็นมาตรฐานของทั้ง W3C และ ISO/IEC เรียบร้อยแล้ว

Sponsored Links