sponsored links

KYT ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

KYT ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training

KYT หมายถึง ระบบการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT เป็นเทคนิคที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งใช้สำหรับการวิเคราะห์ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน และถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศจนเป็นที่นิยมกัน เทคนิค KYT นั้นมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ในการทำงาน การเตือนตนเองก่อนลงมือปฏิบัติงาน การค้นหาอันตรายที่อาจแอบแฝงอยู่ในการทำงาน รวมถึงหาวิธีการป้องกันตนเอง เพื่อลดอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

Sponsored Links