sponsored links

Kg. ย่อมาจากอะไร

Kg ย่อมาจาก Kilogram

Kilogram หรือ กิโลกรัม คือหน่วยวัดน้ำหนักตามมาตรฐาน SI Unit (International System of Units) ซึ่งกำหนดให้มวล 1 กิโลกรัมมีค่าเท่ากับมวลของมวลต้นแบบระหว่างชาติของกิโลกรัม ซึ่งมวลต้นแบบระหว่างชาตินี้ถูกสร้างขึ้นด้วยโลหะผสมระหว่างแพลทินัมและอิริเดียม มีขนาดความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง 39 มิลลิเมตร ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด (Bureau International des Poids et Mesures) ในประเทศฝรั่งเศส

ส่วนคนไทยเราจะคุ้นเคยกับหน่วยกิโลกรัม หรือ Kg ว่าเท่ากับ 10 ขีด โดย 1 ขีดหนักเท่ากับ 100 กรัม หรือ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมนั่นเอง

หมายเหตุ หน่วยการวัดน้ำหนักระบบอังกฤษ 1 ปอนด์ เท่ากับ 0.4536 กิโลกรัม หรือ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 2.246 ปอนด์ ส่วนประเทศไทยได้มีการใช้ระบบเมตริกมาเทียบกับการตวงของไทย เช่น ข้าวสาร 1 ถัง มีน้ำหนัก 15 กิโลกรัม และข้าวสาร 1 กระสอบ มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม เป็นต้น

Sponsored Links