sponsored links

Kg. ย่อมาจากอะไร

Kg. ย่อมาจาก Kilogram

Kg. คือ มาตราวัดน้ำหนักในระบบเมตริก ซึ่งกำหนดให้น้ำหนัก 1,000 กรัม (g.) มีค่าเท่ากับ 1 กิโลกรัม (Kg.) ปัจจุบันถือได้ว่ามาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริกนั้นเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก นอกจากนี้แล้วยังมีการนำมาตราวัดน้ำหนักของระบบเมตริกไปเทียบกับหน่วยการวัดของแต่ละประเทศ เช่น หน่วยการวัดน้ำหนักระบบอังกฤษ 1 ปอนด์ เท่ากับ 0.4536 กิโลกรัม หรือ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 2.246 ปอนด์ ส่วนประเทศไทยได้มีการใช้ระบบเมตริกมาเทียบกับการตวงของไทย เช่น ข้าวสาร 1 ถัง มีน้ำหนัก 15 กิโลกรัม และข้าวสาร 1 กระสอบ มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม เป็นต้น

Sponsored Links