sponsored links

Kbps ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

Kbps ย่อมาจาก Kilobit Per Second

Kbps หมายถึง หน่วยวัดความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลต่อวินาที ซึ่งการวัดความเร็วนั้นจะนับกันในหน่วยบิต เนื่องจากหน่วยบิตเป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในการวัดความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณนั้น 1 ไบต์จะเท่ากับ 8 บิต ถ้าความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลหรือความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่ากับ 1024/512 Kbps ก็หมายความว่ามีความเร็วเท่ากับ 128/64 Kbps หากมีการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาด 1 GB หรือ 1,024 MB หรือ 1,024,000 Kb ก็จะใช้เวลาประมาณ 1,024,000 / 128 = 8,000 วินาที หรือประมาณ 2 ชั่วโมงเศษจึงจะสำเร็จ

Sponsored Links