sponsored links

Hub ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

Hub ย่อมาจาก Hub
Hub หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย มีหน้าที่ในการรับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตหนึ่งไปยังทุก ๆ พอร์ตที่เหลือ โดยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ Hub จะมีการแชร์อัตราข้อมูลของเครือข่ายหรือแบนด์วิธ ดังนั้นเมื่อมีการต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ Hub มากเท่าใดยิ่งส่งผลให้แบนด์วิธต่อเครื่องลดลง

Sponsored Links