sponsored links

CR ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

CR ย่อมาจาก Consumer Review

CR (Consumer Review) หมายถึง การรีวิวสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เองโดยไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากผู้อื่น เช่น การให้สินค้าหรือบริการฟรี เป็นต้น และผู้เขียนรีวิวก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากการเขียนรีวิวด้วยเช่นกัน เช่น การเขียนรีวิวเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร ในช่วงวันหยุดของคุณเองเพื่อแบ่งปันข้อมูลให้ผู้อื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นต้น

Sponsored Links