sponsored links

CIF ย่อมาจากอะไร

CIF ย่อมาจาก Cost Insurance Freight

CIF คือ เงื่อนไขการซื้อขายอย่างหนึ่งที่มีการรวมค่าสินค้าหรือบริการ ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยสินค้าเอาไว้แล้ว โดยที่ราคาแบบ CIF นี้ จะเป็นราคาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยานในประเทศไทย ส่วนค่าใช้จ่ายหลังจากนั้น ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง เช่น ค่าดำเนินพิธีการทางศุลกากร ค่าขนส่งจากท่าเรือหรือสนามบินมายังที่ตั้งของผู้ซื้อ เป็นต้น เช่น บริษัท ก. สั่งซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่จากสหรัฐอเมริกา โดยทางผู้ผลิตเครื่องเสนอราคา CIF ที่ USD 750,000 หมายความว่า ราคา USD 750,000 นี้ เป็นราคารวมค่าเครื่องจักร ค่าขนส่งจนถึงท่าเรือเมืองไทย และค่าประกันภัยสินค้าเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

Sponsored Links