sponsored links

CHF ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

CHF ย่อมาจาก Congestive Heart Failure

CHF หมายถึง โรคหัวใจวาย (Congestive Heart Failure) ซึ่งเกิดจากภาวะหัวใจไม่สามารถสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเพียงพอ อาการหัวใจวายนั้นจะต่างจากหัวใจหยุดเต้นคือ หัวใจวายเกิดจากหัวใจทำงานล้มเหลวทำให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายเกิดการขาดออกซิเจน และเมื่อไตได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงก็จะทำให้มีการสร้างสารบางอย่างออกมาทำให้เกิดภาวะการคั่งของน้ำและเกลือในร่างกาย การเกิดอาการหัวใจวายนั้นอาจเกิดขึ้นได้อย่างเฉียบพลันและมีอันตรายถึงชีวิตได้

Sponsored Links