sponsored links

CF ย่อมาจากอะไร

cf ย่อมาจาก Confirm

cf หมายถึง อักษรย่อที่ใช้ในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อบอกถึงสถานะของการสั่งซื้อว่าเป็นเช่นไร โดยอักษรย่อ cf นั้นย่อมาจากคำว่า confirm ซึ่งในที่นี้หมายถึงตกลงหรือยืนยันว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้ทำการสั่งซื้อหรือจองไว้แล้วอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ซื้อจะเป็นผู้แจ้งให้กับผู้ขายเพื่อให้สามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทันตามเวลาที่ต้องการ

Sponsored Links