sponsored links

CC ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

CC ย่อมาจาก Carbon Copy

CC (Carbon Copy) หมายถึง สำเนาเอกสารที่คัดลอกโดยการใช้กระดาษคาร์บอน ในปัจจุบันพบได้ในการรับส่ง E-mail ซึ่งจะมีช่อง CC ให้ผู้ใช้ระบุ E-mail Address ของผู้รับสำเนา E-mail ฉบับนั้น เช่น ในช่อง To ระบุผู้รับเป็น A1@hotmail.com และช่อง CC ระบุผู้รับเป็น B1@hotmail.com จะหมายความว่า E-mail ฉบับนี้ต้องการส่งถึง A1@hotmail.com เป็นผู้รับหลัก โดยให้ส่งสำเนา E-mail ไปยัง B1@hotmail.com ด้วยเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบ เป็นต้น

Sponsored Links