sponsored links

ส.ห. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ส.ห. ย่อมาจาก สารวัตรทหาร สารวัตรทหาร คือ ทหารสารวัตรหรือทหารเหล่าอื่น หรือพรรคอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้า ...

Read More

เสธ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

เสธ. ย่อมาจาก เสนาธิการ เสนาธิการ คือ ตำแหน่งนายทหารที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการคิดอ่าน การหาข่าว การวา ...

Read More

ปธน. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ปธน. ย่อมาจาก ประธานาธิบดี ประธานาธิบดี คือ ตำแหน่งประมุขหรือผู้นำสูงสุดของประเทศ โดยที่ประธานาธิบด ...

Read More

บมจ. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

บมจ. ย่อมาจาก  บริษัทมหาชนจำกัด บมจ. คือ นิติบุคคลประเภทหนึ่ง หรือบริษัทประเภทหนึ่ง มีความหมายตามพร ...

Read More

บ.ก. ย่อมาจากอะไร คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม บ.ก. บรรณาธิการ บ.ก. เบี้ยกันดาร บ.ก. ย่อมาจาก บรรณาธิการ บรรณาธิการ ค ...

Read More

น.ส.3 ก. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

น.ส.3 ก. ย่อมาจาก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ออกให้กับผู้ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก. คือ หนังสือคำรับรอง ...

Read More

กบง. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

กบง. ย่อมาจาก คณะกรรการบริหารนโยบายพลังงาน คณะกรรการบริหารนโยบายพลังงาน คือ คณะกรรมการชุดหนึ่งที่ตั ...

Read More

ทม. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะะไร

ทม. ย่อมาจาก เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง หมายถึง การปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่งของไทย ซึ่งเป็นการปกคร ...

Read More

ทรท. ย่อมาจากอะไร คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ทรท. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทรท. ย่อมาจาก โทรทัศน์รวมการเฉพ ...

Read More

ททบ. ย่อมาจากอะไร ทำธุรกิจอะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ททบ. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ. ย่อมาจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ...

Read More

advertisement