sponsored links

รมว. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

รมว. ย่อมาจาก รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีว่าการ เป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากนา ...

Read More

SVP ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

SVP ย่อมาจาก Senior Vice President Senior Vice President หรือตำแหน่งในภาษาไทยคือ รองประธานอาวุโส หม ...

Read More

CSO ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

CSO ย่อมาจาก Chief Security Officer Chief Security Officer คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ใ ...

Read More

CAO ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

CAO ย่อมาจาก Chief Administrative Officer Chief Administrative Officer คือตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการน ...

Read More

CIO ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

CIO ย่อมาจาก Chief Information Officer Chief Information Officer คือ ผู้บริหารสูงสุดเกี่ยวกับเทคโนโ ...

Read More

CTO ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

CTO ย่อมาจาก Chief Technology Officer Chief Technology Officer คือตำแหน่งผู้นำสูงสุดทางด้านเทคโนโลย ...

Read More

CXO ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

CXO ย่อมาจาก Chief Experience Officer Chief Experience Officer คือ ตำแหน่งที่รับผิดชอบดูแลการมอบประ ...

Read More

ผญบ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผญบ. ย่อมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน คือ ผู้บริหารท้องถิ่นในลำดับที่เล็กที่สุด โดยมีที่มาจากการเลื ...

Read More

COO ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

COO ย่อมาจาก Chief Operating Officer Chief Operating Officer หรือ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ คือคนที่ทำห ...

Read More

ส.ท. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ส.ท. ย่อมาจาก สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คือบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนในเขตเทศบ ...

Read More

advertisement