sponsored links

หจก. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

หจก. ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หจก. หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นองค์กรที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันรับผิดชอบในการดำเนินกิจการและจะแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีผู้เป็นหุ้นส่วนอยู่ 2 จำพวก คือ ห้างหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด และห้างหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ทั้งนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะต้องจะทำงบการเงินประจำปีเพื่อยื่นต่อสำนักบริหารข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด ภายใน 5 เดือนนับจากวันปิดรอบปีบัญชี

Sponsored Links