sponsored links

ผศ. ย่อมาจากอะไร

ผศ. ย่อมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. คือ เป็นตำแหน่งทางวิชาการ ที่ต่อมาจากตำแหน่งอาจารย์ก่อนจะเป็น รองศาสตราจารย์ โดยจะต้องมีชั่วโมงสอน มีผลงานเอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา คุณภาพดี และผลงานวิจัย คุณภาพดี หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางด้านวิชาการ ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับประเทศไทยสามารถขอตำแหน่งนี้ได้ 2 วิธีคือ

1.  วิธีปกติ ผู้ขอจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกประการ

2. วิธีพิเศษ มักจะใช้กับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการสูงกว่าปกติ แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้บางประการ

Sponsored Links