sponsored links

ชรบ. ย่อมาจากอะไร

อักษรย่อ คำเต็ม
ชรบ. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

ชรบ. ย่อมาจาก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457 (มาตรา 94, 95 และ 102)และพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 (มาตรา 16 และ 18)

ชรบ. เป็นราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่ บ้าน และให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน เลื่อมใสในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ชรบ. ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลความสงบและปลอดภัยของหมู่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก ต่อมาภายหลังได้ขยายและถูกนำไปใช้ในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ

ที่มา : southdeepoutlook.com

Sponsored Links