sponsored links

ขสทบ. ย่อมาจากอะไร

ขส.ทบ. ย่อมาจาก กรมการขนส่งทหารบก

ขส.ทบ. คือ หน่วยงานระดับกรมของกองทัพบก ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 โดยเมื่อเริ่มจัดตั้งได้ใช้ชื่อหน่วยว่า กรมพาหนะ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบการขนส่งต่าง ๆ ของกองทัพบก รวมถึงการส่งกำลังบำรุงและการสนับสนุนการรบทุกชนิด มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02 2410417-8 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) มีนายทหารยศนายพลตรี ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเป็นระดับเจ้ากรม

Sponsored Links